Mokyklos taryba

TRYŠKIŲ LAZDYNŲ PELĖDOS GIMNAZIJA

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016 – 2017 metams

VIZIJA
Gimnazija – motyvuojanti mokytis, šiuolaikiška, etninės kultūros tradicijas puoselėjanti,   moderni, demokratiškai organizuota, puoselėjanti nacionalinį savitumą, brandinanti pilietiškumą,   ugdanti patriotiškumą; teikianti visuomenės pažangą atitinkantį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;   atspindinti Lazdynų Pelėdos gimnazijos vardą, atvira bendruomenei.

MISIJA
Ugdyti atsakingą, motyvuotą, kultūringą, iniciatyvią, kūrybingą, patriotišką, tvirtų moralės savybių asmenybę saugioje aplinkoje.

FILOSOFIJA
Gimnazija – saugi, tobulėjanti, atvira mokykla, kurioje visi svarbūs ir reikalingi vardan kiekvieno vaiko sėkmingo mokymosi.

Uždaviniai:

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas Vykdymo planas Numatoma data Atsakingas asmuo
I. Rasti galimybių įvesti mokytojo padėjėjo etatui ir atidaryti prailgintos dienos grupę  

Iki 03-01

 

D.Lopaitienė

Mokytojo padėjėjo etatas a) pagrįsti etato reikalingumą
b)  soc.darbuotojo išvados
c) teikti prašymą Telšių švietimo skyriui
Prailginta dienos grupė a) atlikti 1-7 klasių tėvų apklausą;
b) atlikti mokytojų apklausą;
c) soc.darbuotojos išvados;d) ) teikti prašymą Telšių švietimo skyriui
Iki 03-01 R.Laurinavičienė
II. Motyvuoti mokinius gerinti mokymąsi ir elgesį a) suorganizuoti išvyką mokiniams padariusiems didžiausią mokymosi ir elgesio pažangą; ( iš klasės 3 mok.)
b) finansavimas iš mokyklos fondo, 2% PM;
c) apie akciją paskelbti TAMO puslapyje;
d) klasių vadovai paaiškina mokiniams ir tėvams.
e) paminėti visus mokinius pagerinusius mokymosi rezultatus ir elgesį mokslo metų užbaigimo šventėje
Iki 06.15

 

Iki 03-01

 

 

 

Iki 03-01

 

 

05-31

D.Lopaitienė

 

R.Laurinavičienė

 

R.Laurinavičienė

III. Tobulinti bendradarbiavimo su tėvais formas Suburti tėvų komitetą
( po du delegatus iš kiekvienos klasės)
Iki 04-01 R.Laurinavičienė
IV. Gimnazijos ūkinės-finansinės veiklos kontrolė
1. 2% GPM pritraukimas a) sukurti laišką-prašymą potencialiems rėmėjams;

b) finansinių metų gale duoti ataskaitą apie panaudotas lėšas, ataskaitą patalpinti mokyklos puslapyje, brangesnius, didesnių matmenų pirkinius pažymėti lipdukais  -“Įsigyta už Jūsų 2%”

Iki 03-15

 

Iki 05-20

 

B.Balsytė, N.Lemežienė

D.Lopatienė

2. Knygų, vadovėlių ir metodinės literatūros pirkimas Sąrašų aptarimas Iki 04-01 D.Lopaitienė
V. Klausimų ir problemų, atsiradusių ugdymo procese ar gimnazijos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus, svarstymas Visus mokslo metus D.Lopaitienė
VI. Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugų gimnazijos mikroklimatą, patrauklią aplinką
1. Užtikrinti saugų mokinių fizinį aktyvumą pertraukų metu ir po pamokų Inicijuoti žaidimų aikštelės įkūrimą kieme mokinių, tėvų ir mokytojų pastangomis Iki

2016-09-01

S.Statkus,

E.Mušinskas

VII. Stebėti ir vertinti įvairias gimnazijos veiklos sritis Visus mokslo metus D.Lopaitienė
VIII. Organizuoti ir kontroliuoti savalaikę atskaitomybę
1. Užtikrinti visų gimnazijos valdymo, savivaldos, naujienų sklaidos organų bendradarbiavimą ir savalaikį pavestų darbų atlikimą a) siekti Gimnazijos tarybos, Mokinių parlamento ir adminstracijos bendradarbiavimo;

b) užtikrinti savalaikį apklausų, paklausimų, analizių pateikimą

Visus mokslo metus D.Lopaitienė

 

D.Lopaitienė

IX. Gimnazijos tarybos veiklos sklaida gimnazijos tinklapyje
1. Informacija apie Tarybos veiklą a)užtikrinti savalaikį informacijos patalpinimą į  gimnazijos tinklapį Visus mokslo metus N.Lemežienė
2. Informacija apie Mokinių parlamento veiklą ir mokyklos renginius a) užtikrinti savalaikį informavimą apie būsimus renginius (savaite iki renginio),

b) informacija apie praėjusius renginius (per tris dienas po renginio)

c) Mokinių parlamento įstatai ir veiklos planai (pagal įstatus)

Visus mokslo metus V.Libikaitė, B.Balsytė

 

Gimnazijos tarybos sudėtis 2016-2017 metais

Mokiniai:

Viktorija Libikaitė I gimnazinė kl.

Ernestas Mušinskas II gimnazinė kl.

Brigita Balsytė III gimnazinė kl.

 

 

Mokytojai:

Rimantė Laurinavičienė

Neringa Lemežienė (posėdžių sekretorė)

Saulius Statkus

 

 

Tėvai

1-4 klasės

Asta Simonavičienė

5-8 klasės

Diana Lopaitienė (tarybos pirmininkė)

tel. 8 64881577

I – IV gimnazinės klasės

Jurgita Einingienė