Karjeros specialistas

„Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į asmeninę laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę“ (D. S. Džordonas)

KARJERA

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. 

UGDYMO KARJERAI PASKIRTIS

Teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas, padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.

TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

UŽDAVINIAI

 • Siekti, kad mokiniai pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, juos kritiškai vertintų ir taikytų planuodami ir įgyvendindami savo karjerą;
 • Kurti metodinę-informacinę bazę bei mokyti mokyklos bendruomenę ja naudotis, vykdant ugdymą karjerai, karjeros konsultavimą ir informavimą bei profesinį veiklinimą;
 • Padėti mokiniams įvertinti darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėti koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.

DOKUMENTAI

Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25f4c2c023af11edb4cae1b158f98ea5

Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3dfe340291d11edb4cae1b158f98ea5  

Ugdymo karjerai programa
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11018e70d00711e39b2ab5bbcc4f49fb

Ugdymo karjerai veiklos planas 2022-2023 m. m.

Ugdymo karjerai paslaugas teikia karjeros specialistė

 Jolanta Stonienė

Registruotis į individualias konsultacijas kviečiu el. paštu: jolanta.stoniene@sctelsiai.lt arba per elektroninį dienyną.

Mieli mokiniai, karjeros konsultacijų metu padėsiu:

 • pažinti savo stipriąsias savybes, karjeros galimybes, išsikelti tikslus ir susikurti planą, kaip jų siekti;
 • atsakyti į klausimus, susijusius su studijomis Lietuvoje ir užsienyje, susipažinti su įvairiomis profesijomis; 
 • susipažinti su įvairiomis internetinėmis svetainėmis ir pasirinkti darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymus; 
 • susikurti CV, motyvacinį laišką, karjeros planą. 

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai), konsultacijų metu pasikalbėsime šiomis temomis:

 • apie tėvų įtaką ir vaidmenį vaiko karjeros planavimui;
 • profesijos ir studijų programos pasirinkimus;
 • individualaus vaiko karjeros plano sudarymą;
 • studijų sričių ir ugdymo turinio derinimą vidurinio ugdymo programoje;
 • stojimo sąlygas ir priėmimo tvarką į profesines ir aukštąsias mokyklas.

Pažinti save padės testai:

 Pažinti profesijas padės vaizdo medžiaga:  

Naudingos nuorodos:

Karjeros konsultavimo ir informavimo platforma – https://okkarjera.com/

Facebook