Psichologas

KONTAKTAI  

Psichologė Džiuginta Rupšienė

Elektroninio pašto adresas: dziuginta.rupsiene@tryskiumokykla.lt

Paskyra facebooke: Džiuga Gintilaitė

Telef. nr. 867958547


Telšių raj. Tryškių gimnazijos psichologo teikiamos paslaugos nuotoliniu būdu (remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 dėl REKOMENDACIJOS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU bei Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu 21 straipsnis):


KONSULTAVIMAS

Raštu (pvz. el. paštu  arba Tamo platformoje); *

Garso pokalbiu, telefonu; *

Garso arba vaizdo pokalbiu, internetu (pvz. Facebook Mesenger arba kitomis programomis); *

1. Mokinių konsultavimas: emocinis palaikymas, socialinių santykių gebėjimų ugdymas su tėvais, draugais ir pedagogais, konfliktų sprendimo būdai ir galimybės, mokymosi sunkumų, raidos problemų, lytinio švietimo klausimais, kritinio mąstymo ugdymas, empatijos lavinimas, bendravimo kultūra, tolerancijos ir bendradarbiavimo skatinimas, savimonės ir savivertės kėlimas.

2. Pedagogų ir specialistų konsultavimas: emocinio palaikymo, santykių su mokiniais, paauglystės krizės, vaiko/paauglio seksualinės raidos, lytinio vaiko/paauglio brandos, bendradarbiavimo su mokinių tėvais, globėjais bei kolegomis klausimais bei teikti pagalbą dėl mokinio mokymosi sunkumų, bendravimo problemų, elgesio sutrikimų, bendradarbiavimas dėl mokinių aukštesnių mokymosi rezultatų.

3. Tėvų konsultavimas: emocinio palaikymo, vaikų krizių, vaikų raidos, tarpusavio bendravimo ir socialinių santykių su vaikais gebėjimų ugdymas, informavimas švietimas, kalbėjimo ir klausymosi problemų, vaiko/paauglio seksualinės raidos, vaikų/paauglių lytinio švietimo klausimais bei teikti pagalbą dėl vaiko mokymosi sunkumų, bendravimo problemų, elgesio sutrikimų.

Psichologinė pagalba mokiniams mokykloje teikiama, kai

1.      mokinys kreipiasi savarankiškai;

2.      prašo mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);

3.      mokinys siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

4.      prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.


*Psichologinis konsultavimas nuotoliniu būdu, iškilus problemoms tarpasmeniniuose santykiuose, šeimoje, moksle arba darbe. Toks konsultavimo būdas galimas tik nesunkių problemų atvejais. Tai yra lengvai prieinama pagalba, kai nėra galimybės lankyti psichologinio konsultavimo sesijų (dėl COVID-19 užsikrėtimo grėsmės). Svarbu atkreipti dėmesį, kad internetinės konsultacijos gali pilnai neatitikti visų poreikių: realaus, tiesioginio bendravimo bei buvimo šalia. Atliktas tyrimas rodo, kad  internetinė terapija efektyviai mažina klientams kylančias problemas (Day & Schneider, 2002). 

Kreiptis individualiai galite, kai kylančios problemos daro įtaką moksleivio mokymuisi ir yra susijusios su asmenimis – šeimos nariais, mokytojais, draugais, bendraklasiais arba kitais, turinčiais socialinį santykį su mokiniu, asmenimis:

  • Išgyvenama psichologine krize.
  • Vargina emociniai sunkumai.
  • Vargina nerimas.
  • Elgesio problemos.
  • Vargina bendravimo sunkumai.
  • Iškyla šeimos santykių sunkumai.
  • Sunkumai dėl mokslų ar darbo.
  • Kai iškyla kitų psichologinių problemų.
  • Kai norite geriau pažinti save.
  • Tiesiog kai jaučiatės vieniši ar nesuprasti.

Kreiptis gali suaugę nuo 19 m. (mokinių šeimos nariai, mokytojai), 14-18 m. paaugliai  (nuo 14 iki 15 metų gavę tėvų/globėjų sutikimą) ir vaikai (nuo 7 iki 13 m). (gavus tėvų/globėjų sutikimą).

Psichologo teikiamų konsultacinių paslaugų laikas*:

Trečiadieniais nuo 8:00 iki 13:00 val.

Penktadieniais nuo 8:00 iki 13:00 val.

*Konsultacijos teikiamos tik iš anksto susitarus dėl konsultavimo laiko ir trukmės, lekcijos ir klasės valandėlės vedamos pagal poreikį iš anksto susitarus dėl paskaitos tikslo ir temos.

Psichologo teikiamų kito pobūdžio paslaugų laikas*:

Pirmadieniais nuo 9:00 iki 13:00

Trečiadieniais nuo 14:00 iki 17:00

Penktadieniais  nuo 14:00 iki 17:00

ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA

Tėvų ir pedagogų švietimas amžiaus tarpsnių, pedagoginės psichologijos klausimais.

Mokinių švietimas formuojant vertybines nuostatas, stiprinant savimonę ir savivertę.

Mokinių gebėjimų lavinimas savęs pažinimo ir bendradarbiavimo su bendraamžiais tikslu  – darbas individualiai ir grupėse.

Klasės valandėlės mokiniams aktualiomis bei klasių vadovų, pedagogų ar mokyklos vadovų pageidaujamomis temomis.

Paskaitų/ lekcijų skaitymas, klasės valandėlių vedimas (išskyrus grupiniai užsiėmimai, kurių tikslas socialinių įgūdžių ugdymas) garso arba vaizdo pokalbiu internetinėse platformose (pvz. Zoom, ir pan.). 

*Pagal psichologo pareigybių aprašymą, išskyrus veiklą, kurios vykdymas arba atlikimas yra apribotas įstatymo, vyriausybės ir savivaldybės, karantino laikotarpio metu, numatytų sąlygų, tikslu sustabdyti COVID-19  viruso plitimą.TIRIAMASIS DARBAS

Individualus mokinių tyrimas (psichologinis vertinimas).

Mokinių kognityvinių gebėjimų (atmintis, dėmesys, mąstymas) vertinimas.  

Mokinių gabumų įvertinimas pagal veiklos sritis mokymosi dalykų arba profesijos pasirinkimo tikslu.

Paruošiamosios klasės mokinių adaptacijos įvertinimas.

Patyčias patiriančių mokinių savivertės vertinimas.


Facebook